Serwis idealpartner.pl nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm udzielanych na naszych stronach.

REGULAMIN SKLEPU

 

Administratorem sklepu jest firma IDEAL PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-511), przy ulicy Bielawskiej 3, KRS: 0000077122, NIP: 5422485241


§ 1 Zasady ogólne


1. Pierwszym krokiem w celu dokonania zakupów jest rejestracja czyli prawidłowe wypełnienie formularza z danymi osobowymi i adresowymi oraz zalogowanie się.

2. W każdej chwili Klient ma wgląd do swoich danych i może je modyfikować zgodnie ze stanem faktycznym.
3. Każda osoba może dowolnie przeglądać informacje zawarte w sklepie jako Gość bez konieczności rejestracji i dokonywania zakupów.

4.  Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i po uprzednim powiadomieniu Klientów. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach sklepu na 7 dni przed ich wprowadzeniem.

 

§ 2 Cena towaru


1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto.
2. Cena podana przy każdym wyrobie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania z oferty sklepu poszczególnych pozycji asortymentowych oraz zmiany ich cen bez podania przyczyn. Nie dotyczy to produktów co do których sklep potwierdził przyjęcie zamówienia.

 

 

§ 3 Składanie zamówień


1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego lub formularza jednorazowego zamówienia, a w przypadku zamówień dokonywanych przez pocztę elektroniczną, podanie prawdziwych i pełnych danych osobowych i teleadresowych.
2. Każde zamówienie zostanie potwierdzone telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia.

4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją zapisów zawartych w niniejszym regulaminie.

5. Osoba zamawiająca może dokonać ewentualnej korekty zamówienia tylko przed jego zatwierdzeniem, późniejsze zmiany będą traktowane jako kolejne zamówienie.

6. Zamówienia będą realizowane według kolejności zgłoszeń.

7. Termin realizacji złożonego zamówienia w przypadku dostępnych produktów nie przekracza 4 dni roboczych.

8. W przypadku towarów aktualnie niedostępnych w magazynie pracownik firmy w uzgodnieniu z Klientem zaproponuje produkt zamienny ewentualnie późniejszy termin dostawy, lub anuluje zamówienie. O swojej decyzji Klient informuje pocztą elektroniczną.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

 1. Przy zamówieniu poniżej 200zł do faktury doliczane są koszty dostawy w wysokości 21zł

 2. Przy zamówieniu pomiędzy 200-600zł do faktury doliczane są koszty dostawy w wysokości 24,60zł,

 3. Przy zamówieniu powyżej 600zł koszty dostawy są ustalane indywidualnie.

 4. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.

 5. Jeżeli Klient nie otrzyma przesyłki pomimo, iż zamówienie zostało przez firmę przyjęte i potwierdzone, prosimy o kontakt telefoniczny. 

 6. Klient przy składaniu zamówienia za pośrednictwem formularza ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów płatności:

a) płatność gotówką przy odbiorze (za zaliczeniem pocztowym),

b) płatność przelewem.

 1. Jeżeli Klient złoży zamówienie z opcją płatności "za pobraniem" i nie odbierze przesyłki, warunkiem realizacji kolejnego złożonego zamówienia jest pokrycie przez Klienta kosztów dostawy i zwrotu poprzedniego zamówienia. Nie spełnienie tego wymogu będzie skutkowało wyłączeniem konta tego Klienta, czyli brakiem możliwości dokonywania zakupów w sklepie.

 

§ 5 Odbiór towaru

 

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.

3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

4. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze prosimy o kontakt z firmą. W żadnym przypadku nie należy odsyłać przesyłki, gdyż nie zostanie ona odebrana. W przypadku uznania zgłaszanej reklamacji pracownik firmy poinformuje Klienta o sposobie załatwienia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

4. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.§ 7 Postanowienia końcowe


1. Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych zgodnie z treścią ustawy z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883 z późn. zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4.Data opublikowania regulaminu 26.12.2014r.

5. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: Ideal Partner SP. Z O.O. SP.K., ul.Bielawska 3, 02-511 Warszawa, +48 719 39 99, handlowy@idealpartner.pl

6. Administrator zastrzega sobie prawo do:

 1. okresowego zaprzestania świadczenia usług w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Klientów na stronie sklepu,

 

 1. wysyłania na konta Klientów komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem sklepu oraz informacji o bieżącej ofercie i promocjach.

 

 

 1. Firma IDEAL PARTNER SP. Z O.O. SP.K. nie ponosi odpowiedzialności za:

 

 1. sposób wykorzystywania kont przez Klientów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,

 

 1. treść i inną zawartość przesyłanych zamówień, wiadomości, itp.,

 2. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta,

 3. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na kontach Klientów lub przez nich przesyłane,

 4. przerwy w funkcjonowaniu kont, zaistniałe z przyczyn niezależnych od naszej firmy,

 5. utratę danych spowodowanych działaniem czynników trzecich lub też innymi okolicznościami niezależnymi od naszej firmy.Forma płatności - przedpłata na konto firmy: Kredyt Bank S.A. II Oddział/Białystok 38 1500 1344 1213 4004 7695 0000 lub płatność przy odbiorze. W przypadku przedpłaty pieniądze powinny wpłynąć na konto firmy w okresie tygodnia od potwierdzenia zamówienia. W przeciwnym przypadku po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

 

Polityka prywatności

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Ideal Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (02-511) przy ul. Bielawskiej 3.

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest poprzez e-mail pod adresem biuro@idealpartner.pl, telefonicznie pod 85 719 39 99, telefonicznie lub listownie pod adresem ul. Warszawska 2, 16-070 Choroszcz.


Zakres i okres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, adresu IP komputera.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego i księgowego, w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Klienta do momentu odwołania zgody.

Administrator danych nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.


Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji przepisów prawa, wykonywania Umów i realizacji zamówień, świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia Konta oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie oraz działań promocyjnych i handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, a w przypadku działań promocyjnych i handlowych dobrowolnie wyrażona zgoda klienta.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług przez Usługodawcę i realizację Zamówień składanych za pomocą sklepu internetowego.


Odbiorcy danych osobowych

Usługodawca może powierzać przetwarzanie dane osobowych podmiotom trzecim, wówczas odbiorcami danych Klienta mogą być: dostawca hostingu, firma przewozowa, firma księgowa. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe Klienta, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

 

Prawa podmiotu danych osobowych

Każdy klient, którego dane zostały zgromadzone ma prawo do:

-dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz ich usunięcia

-sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- przeniesienia zgromadzonych danych osobowych a w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,

- cofnięcia udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

-wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Bezpieczeństwo informacyjne

Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Usługodawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Usługodawca wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klienta.

Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w ramach Platformy wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywają się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Gościa a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

Usługodawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, następuje automatyczne połączenie poprzez plugin pomiędzy serwerem Facebooka, a Twoją przeglądarką internetową. Facebook otrzyma wtedy informację, że Ty pod swoim adresem IP odwiedziłeś naszą stronę. Jeśli klikniesz na przycisk „Lubię to“ w czasie kiedy jesteś zalogowany w swoim koncie na Facebooku, to zawartość naszej strony może zostać podlinkowana do Twojego profilu. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach Facebooka. Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook odnotowywał fakt Twoich odwiedzin na naszej stronie, prosimy wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

 

Ciasteczka (cookies)

Niektóre obszary serwisu idealpartner.pl mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

 

Google Analytics

Serwis idealpartner.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Facebook

Na stronach serwisu idealpartner.pl znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA. Plugin Facebooka znajduje się pod przyciskiem „Lubię to“ na naszej stronie. Listę pluginów na Facebooku znajdziesz tutaj (https://developers.facebook.com/docs/plugins/).


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie