Polityka Prywatności

 1. Postanowienia ogólne:

Administratorem danych osobowych jest:

Ideal Partner spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie (02-511), przy ul. Bielawskiej 3,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628325, NIP: 5422485241, REGON: 050614810,
(dalej: Administrator).

w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. (dalej nazywane „RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

2. Przetwarzanie danych osobowych oraz jego zakres:

Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników,
w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług realizowanych przez stronę i sklep internetowy.

2.1. Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów kontaktujących się z działem handlowy. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane osobowe z Konta Klienta.

2.2. Formularz kontaktu udostępniany jest w celu umożliwienia komunikacji dotyczącej zawarcia umowy, zapytań o ofertę i działań zmierzających do realizacji transakcji.

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy,

a także:

– kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klienta, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook- zgodnie z regulaminem portalu);

– przeprowadzanie badań i analiz Strony internetowej między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb Klientów obecnych jak i przyszłych,

– zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania wdrożonej u Administratora Polityki Bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,

– realizacja umów zawartych w ramach Sklepu,

– obsługa reklamacji Klientów,

– dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,

– prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich,

– obsługa próśb Klientów, przekazywanych w szczególności działowi handlowemu oraz poprzez formularz kontaktowy,

– organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział,

– wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
– zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Sklepie, windykacja należności,

– prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

– statystycznych,

– księgowych,

– archiwizacyjnych,

– zapewnienie rozliczalności.

4. Udostępnianie danych

4.1. Administrator, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, może udostępniać dane osobowe Klientów innym podmiotom.

4.2. W przypadku restrukturyzacji, sprzedaży/przeniesienia majątku częściowo lub w całości na nowego właściciela dane osobowe Klientów mogą zostać przeniesione na nowego właściciela w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Sklepu.

4.3. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem:

– potrzeby udostępnienia informacji nt. Klienta organom publicznym, w zakresie obowiązujących przepisów,

– podmiotów współpracujących takich jak: dostawca towarów, informatyk. W takim przypadku, podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu, a wyłącznie na potrzeby Administratora.

4.4. Administrator może udostępniać podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnych Klientów, a służą poprawie wyświetlanej treści na Stronie internetowej i w Sklepie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Użytkowników poza wyżej wymienionymi.

5. Uprawnienia Klientów

5.1. Każdy Klient ma prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych– Klient może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Klienta. Realizacja żądania przeniesienia danych jest wolna od opłat jednak zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku: 

– żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

– żądania ewidentnie nieuzasadnionego,

– żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator. 

5.2. Podanie danych przez Klienta jest wymogiem umownym. W przypadku niepodania wymaganych danych osobowych przez Klienta, Administrator może odmówić wykonania usługi.

5.3. Klient może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretart@idealparnter.pl,
 • pod numerem tefonu 85 719 39 99 lub
 • osobiście pod adresem ul. Warszawska 2, 16-070 Choroszcz

5.4 Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Bezpieczeństwo danych:

Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Inne

7.1 Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Klientów do czasu odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Polityka plików cookies

Korzystanie z serwisów internetowych udostępnionych w domenach www.idealpartner.pl oraz www.sklep.idealpartner.pl może powodować instalację plików cookies na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony oraz wykorzystywanie plików cookies przez Ideal Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z niniejszą Polityką.

 1. Co to jest plik cookie?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Pliki „cookies” dzielą się na „cookies Administratora” oraz na „cookies zewnętrze”. Cookies Administratora oznaczają Cookiem zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu. Cookies zewnętrzne oznaczają natomiast cookies zamieszczane przez podmioty współpracujące z Administratorem.

 1. W jakim celu strona internetowa idealpartner.pl korzysta z plików cookies?

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com [administrator cookies: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia]. Zapisanie cookie pozwala administratorom na monitorowanie ich statystyk i kierowanie reklam. Podstawą prawną jest udzielana zgoda, która polega na uruchomieniu odtwarzania filmu (art. 173 ust. 1 pkt 2. prawa telekomunikacyjnego, art. 172 prawa telekomunikacyjnego;art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookie przechowywane są przez 6 miesięcy.
 2. Monitorowania, tj. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia]. Podstawą prawną jest dobrowolnie udzielana zgoda na wszystkie cookies lub w Ustawieniach prywatności szczegółowa zgoda na monitorowanie lub marketing (art. 173 ust. 1 pkt 2. Prawa Telekomunikacyjnego, art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookies przechowywane są przez 2 lata.
 3. Marketingu, żeby poprzez reklamy umieszczane w innych witrynach internetowych i aplikacjach przypomnieć Ci o naszych usługach w wykorzystaniem z narzędzia Google Ads dostarczanego przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Podstawą prawną jest dobrowolnie udzielana zgoda na wszystkie cookies lub w Ustawieniach prywatności szczegółowa zgoda na marketing (art. 173 ust. 1 pkt 2. Prawa Telekomunikacyjnego; art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego; art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookies przechowywane są przez 54 tygodnie.
 4. Komunikacji przez czat za pośrednictwem narzędzia dostarczonego przez Facebok [administrator cookies: Facebook Ireland Ltd.(“Facebook”), 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland]. Podstawą prawną jest udzielana zgoda, która polega na rozpoczęciu korzystania z czatu (art. 173 ust. 1 pkt 2. Prawa Telekomunikacyjnego; art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookies są przechowywane przez 3 lata.

Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

 1. Zapamiętania ustawień cookies. Przed ustaleniem decyzji co do cookies na każdej stronie wyświetla się informacja o cookies. Po udzieleniu decyzji co do cookies zapisywane jest osobne cookie, tak, aby nie trzeba było udzielać decyzji przy odwiedzaniu kolejnych stron serwisu. Decyzję co do cookies można zmienić po kliknięciu w ikonkę koła zębatego wyświetlającego się w serwisie w lewym dolnym rogu. Cookie przechowywane jest przez rok.
 1. Jakich plików cookies używamy?

Na stronie www.idealpartner.pl mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowe,
 2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 1. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 1. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.